در این دسته بندی از محصولات سایت رزین سرا، انواع میز که با روش اکریلیک پورینگ و رزین ابستره ساخته شده اند قرار می گیرد