در این دسته بندی مطالبی در مورد رنگ های اکریلیک و ویژگی های آن و نیز هنر اکریلیک پورینگ آورده شده است

نقاشی اکریلیک
رنگ اکریلیک